مکیدن انگشت شصت در کودکان

راهکارهای زیادی برای غلبه بر این مشکل وجود دارد؛ برای مثال یک روش مؤثر برای انداختن این عادت از سر فرزندتان این است که حواسش را پرت کنید و سرش را با انجام دادن کارهایی گرم کنید که به استفاده از هر دو دست نیاز دارد؛ مثلاً می‌توانید فرزندتان را با پازل یا لگو مشغول […]