واکسیناسیون کودکان

واکسیناسیون کودکان هنگام تولد برای ایمن شدن بدن نوزاد در بدو تولد، واکسن هایی تزریق می شود. لازم به ذکر است واکسن های کودکان طبق یک برنامه مشخص در بدو تولد در اختیار والدین قرار می گیرد. این برنامه ممکن است بر اساس محل زندگی، شرایط سلامتی نوزاد و نوع واکسن ها برای کودکان متفاوت […]