بیماری خود ایمنی در کودکان

خود ایمنی

نقص سیستم ایمنی بدن به چه معناست؟ اختلال خودایمنی و یا نقص سیستم ایمنی بدن را می توان گروهی از بیماری ها دانست که بر اثر غلبه سیستم ایمنی به ارگان های سالم و یا به دلیل عملکرد نادرست سیستم دفاعی بدن به وجود آمده است . این بیماری عموما به صورت ارثی و ژنتیکی […]